Gospodarstwo Rybackie Starzawa

21.05.2019

Data

Gospodarstwo Rybackie w  Starzawie Sp. z  o.o.

37-723 Stubno, ul. Starzawa Rybna 8

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i  adres oferenta

Zwracam/y się z  prośbą o  przedstawienie oferty na:

Przebudowa, remont i  modernizacja budynku magazynu żywej ryby "Płuczki" – wg załączonego przedmiaru

Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa, remont i  modernizacja budynku magazynu żywej ryby "Płuczki" – wg załączonego przedmiaru

Wykonanie prac polegających na:

1. Przebudowie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej

2. Wykonaniu wewnętrznych pomostów stalowych, oraz stalowych krat (dźwigni kratowych) wraz z  elementami technologicznymi

3. Wykonaniu tynków, wymianie bram wjazdowych

4. Przebudowie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji oświetleniowej

5. Przebudowie żelbetowych zbiorników magazynowych wraz z  płytami jezdnymi.

6. Przebudowie żelbetowych zbiorników odłowowych połączonych z  sortownicą, wagą mechaniczną i  dźwigi

Wszelkie użyte w  dokumentacji projektowej i  przedmiarach materiały, urządzenia, aparaty i  technologie z  podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie, jako przykładowe.

Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o  analogicznych parametrach technicznych i  jakościowych.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w  oparciu o  następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

80%

2.

Gwarancja

20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z  kryterium to 1, a  największa to 3.

Punkty są przyznawane zgodnie z  rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i  wskaźnika procentowego tego kryterium.

Wygrywa oferta, która zdobędzie największą ilość punktów.

  1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w  ostatnich 3 latach wykonywali prace tożsame lub podobne, co do rodzaju z  przedmiotem zamówienia.
  2. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w  rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał krótszy czas realizacji zadania, a  następnie ten, który wskazał większą liczbę wykonanych zadań określonych w  punkcie a).

Termin składania ofert:

- Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w  zapytaniu ofertowym,

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,

- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w  związku z  istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w  postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w  imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w  imieniu Zamawiającego czynności związane z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a  wykonawcą, polegające w  szczególności na:

1) uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w  związku małżeńskim, w  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii prostej,

5) pozostawaniu z  wykonawcą w  takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z  zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w:

Osobiście:

Gospodarstwo Rybackie w  Starzawie Sp. z  o.o.

37-723 Stubno, ul. Starzawa Rybna 8

lub

mailowo: projektybudowlane@starzawa.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i  adres),

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w  zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,

- czas realizacji zamówienia (wyrażony w  tygodniach),

- termin realizacji zamówienia,

- okres gwarancji (wyrażony w  miesiącach),

- warunki płatności,

- listę referencyjną z  wykonania tożsamych lub podobnych prac, co do rodzaju przedmiotu zamówienia w  ostatnich 3 latach,

- termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w  jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i  nazwiska osoby występującej w  imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta musi zawierać kosztorys ofertowy z  wyceną każdej pozycji załączonego przedmiaru, wskazane jest, aby oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.

- Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

- W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w  trakcie realizacji robót, a  ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z  wykonawcą.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w  stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z  wykonawcą.

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK

PLIK PDF : PRZEDMIAR ROBÓT

- Adres -

​ Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie Sp. z o.o
Starzawa Rybna 8
37-723 Stubno

- Kontakt -

​ tel.: (+48) 16 671 42 51
fax: (+48) 17 717 31 70
e-mail: biuro@starzawa.pl