Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Zapytanie ofertowe

Starzawa, 23,07,2019 r.

Data

Gospodarstwo Rybackie w  Starzawie

Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 7951799934

projektyeu@starzawa.pl

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i  adres oferenta

Zwracam się z  prośbą o  przedstawienie oferty na:

Zestaw koszący

Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw koszący

Wymagane parametry:

1. kosiarka frontowa

- o  szerokości roboczej ok. 3 m,

- ok. 7 dysków koszących z  dwoma ostrzami.

2. kombinacja kosząca

- o  szerokości roboczej 8-10 m,

- ok. 16 dysków koszących z  dwoma ostrzami.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w  oparciu o  następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena netto

90%

2.

Warunki gwarancji

10 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w  oparciu o  następujące kryteria:

  1. Cena netto (90 pkt).
  2. Warunki gwarancji (10 pkt).

1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 90%

Max. ilość punktów: 90 pkt

Zasady punktacji:

Punktacja w  ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i  wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

PKTc = (cena min/cena oferty) * 90 pkt

Gdzie:

PKTc – ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę w  kryterium ceny netto przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.

cena min – cena najtańszej oferty

cena oferty – cena danej oferty

Ceny w  ofertach wyrażone w  walutach innych niż złote zostaną przeliczone na potrzeby oceny kryterium po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego (NBP) z  dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowane zostaną kursy średnie NBP z  dnia wystawienia oferty.

2. Warunki gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium: 10%

Max. ilość punktów: 10 pkt

Zasady punktacji:

Punktacja w  ramach kryterium gwarancji przyznawana będzie jako iloraz długości gwarancji z  danej oferty i  długości gwarancji z  najkorzystniejszej pod tym względem oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

PKTg = (długość gwarancji w  ofercie/ długość gwarancji max) * 10 pkt

Gdzie:

PKTg – ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę na kryterium gwarancji przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.

długość gwarancji w  ofercie – okres gwarancji z  danej oferty

długość gwarancji max – najdłuższy okres gwarancji z  otrzymanych ofert

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w  zapytaniu ofertowym i  uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w  kryteriach cena netto oraz warunki gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w  rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże dłuższy okres gwarancji.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z  zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z  zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Termin realizacji:

31,08,2019r.

Ofertę należy złożyć w:

Osobiście, listem, pocztą kurierską na adres:

Gospodarstwo Rybackie w  Starzawie

Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Starzawa Rybna 8

37-723 Stubno

drogą elektroniczną na adres email: projektyeu@starzawa.pl

fax (17) 717 31 70

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

- Adres -

​ Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie Sp. z o.o
Starzawa Rybna 8
37-723 Stubno

- Kontakt -

​ tel.: (+48) 16 671 42 51
fax: (+48) 17 717 31 70
e-mail: biuro@starzawa.pl