Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Starzawa, 21-05-2019 r.

Data

Gospodarstwo Rybackie w  Starzawie Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Starzawa Rybna 8, Starzawa

37-723 Stubno

NIP: 7951799934

projektyeu@starzawa.pl

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i  adres oferenta

Zwracam/y się z  prośbą o  przedstawienie oferty na:

Montaż instalacji fotowoltaicznej o  mocy od ok. 45 do ok. 50 kW.

Opis przedmiotu zamówienia

Montaż instalacji fotowoltaicznej o  mocy od ok. 45 do ok. 50 kW.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest instalacja fotowoltaiczna o  mocy od. ok. 45 do ok. 50 kW.

Instalacja obejmuje:

- inwertery,

- moduły,

- zabezpieczenia,

- okablowanie DC,

- konektory,

- konstrukcje montażową,

- montaż.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu południowo-zachodnim budynku nr 1 o  parametrach:

  • moc generatora PV od ok. 22,5 do ok. 25 kWp
  • spec. uzysk roczny ok. 1 000 kWh/kWp,
  • stosunek wydajności (PR) ok. 84,9 %.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu południowo-zachodnim budynku nr 4 o  parametrach:

  • moc generatora PV od ok. 22,5 do ok. 25 kWp
  • spec. uzysk roczny ok. 1 000 kWh/kWp,
  • stosunek wydajności (PR) ok. 84,9 %.

Wszelkie użyte w  dokumentacji projektowej i  przedmiarach materiały, urządzenia, aparaty i  technologie z  podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie, jako przykładowe.

Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o  analogicznych parametrach technicznych i  jakościowych.

Informujemy, iż możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w  miejscu realizacji inwestycji.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w  oparciu o  następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena netto

80%

2.

Okres gwarancji (wyrażony w  miesiącach)

20 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w  oparciu o  następujące kryteria:

  1. Cena netto (80 pkt).
  2. Okres gwarancji – wyrażony w  miesiącach (20 pkt).

1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 80%

Max. ilość punktów: 80 pkt

Zasady punktacji:

Punktacja w  ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i  wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

PKTc = (cena min/cena oferty) * 80 pkt

Gdzie:

PKTc – ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę w  kryterium ceny netto przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.

cena min – cena najtańszej oferty

cena oferty – cena danej oferty

Ceny w  ofertach wyrażone w  walutach innych niż złote zostaną przeliczone na potrzeby oceny kryterium po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego (NBP) z  dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowane zostaną kursy średnie NBP z  dnia wystawienia oferty.

2. Okres gwarancji (wyrażony w  miesiącach):

Znaczenie procentowe kryterium: 20%

Max. ilość punktów: 20 pkt

Zasady punktacji:

Punktacja w  ramach kryterium gwarancji przyznawana będzie jako iloraz długości gwarancji z  danej oferty i  długości gwarancji z  najkorzystniejszej pod tym względem oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

PKTg = (długość gwarancji w  ofercie/ długość gwarancji max) * 20 pkt

Gdzie:

PKTg – ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę na kryterium gwarancji przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.

długość gwarancji w  ofercie – okres gwarancji paneli fotowoltaicznych z  danej oferty

długość gwarancji max – najdłuższy okres gwarancji paneli fotowoltaicznych z  otrzymanych ofert

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w  zapytaniu ofertowym i  uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w  kryteriach cena netto oraz gwarancja.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w  rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże dłuższy okres gwarancji.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z  zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z  zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Termin realizacji:

31.08.2019 r.

Ofertę należy złożyć w:

Osobiście, listem, pocztą kurierską na adres:

Gospodarstwo Rybackie w  Starzawie Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Starzawa Rybna 8, Starzawa

37-723 Stubno

drogą elektroniczną na adres email: projektyeu@starzawa.pl

fax 17 717 31 70

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

Fotografie z  realziacji operacji :

- Adres -

​ Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie Sp. z o.o
Starzawa Rybna 8
37-723 Stubno

- Kontakt -

​ tel.: (+48) 16 671 42 51
fax: (+48) 17 717 31 70
e-mail: biuro@starzawa.pl